สิ่งก่อสร้าง ภายในวัดเขาสุกิม

วัดเขาสุกิมมีสิ่งก่อสร้างภายในวัดทั้งหมด ประมาณ 100 กว่าหลังคา

ซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้

 1. อุโบสถ จตุรมุข 2 ชั้น ขนาดกว้าง 42 เมตร ยาว 42 เมตร จำนวน 1 หลัง
 2. ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช “ตำหนักสันติจิตตาศรม” เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ขนาดกว้าง 10×13 เมตร สูง 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง
 3. ตำหนักเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ขนาดกว้าง 14×18 เมตร สูง 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง
 4. หอกลอง – หอระฆัง เป็นอาคารคอมกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6×6 สูง 15 เมตร จำนวน 2 หลัง
 5. ห้องสมุด เป็นอาคารคอทกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.50×20.15 เมตร สูง 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง
 6. ตึกธรรมสาธิต เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสูง 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง
 7. ตึกธรรมวิจัย เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 14×45 เมตรสูง 4 ชั้น จำนวนว 1 หลัง
 8. ตึกกรรมฐาน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 66 เมตร สูง 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง
 9. ตึก 60 ปี เฉลิมพระเกียรติ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 41×83 เมตร สูง 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง
 10. วิหารบูรพาจารย์อุทิศ ซึ่งตั้งอยู่ชั้น 4 ของตึก 60 ปีฯ จำนวน 6 หลัง
 11. กุฏิพยาบาลสงฆ์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง
 12. กุฏิพระภิกษุสามเณร กุฏิแม่ชี และกุฏิผู้ปฏิบัติธรรม เป็นอาคารเรือนไม้ ขนาดกว้าง 6×10 เมตร สูง 2 ชั้น มีทางเดินจงกรม จำนวน 56 หลัง
 13. กุฏิพระภิกษุสามเณร กุฏิแม่ชี และกุฏิผู้ปฏิบัติธรรม เป็นอาคารเรือนไม้ ขนาดกว้าง 3×3 เมตร สูง 2 ชั้น ไม่มีทางเดินจงกรม จำนวน 22 หลัง
 14. เรือนพักรับรองฝ่ายอุบาสิกา เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ขนาดกว้าง 13×19 เมตร สูง 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง
 15. เรือนพักรับรองคณะแม่ชี และผู้ปฏิบัติธรรม เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง
 16. โรงครัว เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 20×20 เมตร สูง 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง
 17. โรงเลี้ยงอาหาร ขนาดกว้าง 5×30 เมตร จำนวน 1 หลัง
 18. ศาลาพักคน ขึ้น-ลง ลิฟท์ ขนาดกว้าง 6×8 เมตร จำนวน 1 หลัง
 19. ห้องเครื่องควบคุมลิฟท์ ขนาดกว้าง 8×8 เมตร จำนวน 1 หลัง
 20. ศาลาพักร้อนระหว่างเดินขึ้นลง “ศาลาพิทักษ์ชายแดนอนุสรณ์” ขนาดกว้าง 8×8 เมตร จำนวน 1 หลัง
 21. ศาลาสามัคคีธรรม ขนาดกว้าง 6×12 เมตร จำนวน 1 หลัง
 22. ศาลาจตุรมุข กลางสระน้ำ “ศาลาศิริเจริญธรรมนุสรณ์” ขนาดกว้าง 9×9 เมตร จำนวน 1 หลัง
 23. ศาลาจตุรมุข กลางสระน้ำ “ศาลาพลับพลาพุทธาวาส” ขนาดกว้าง 9×9 เมตร จำนวน 1 หลัง
 24. ศาลาประดิษฐานหลวงพ่อพระสังกัจจายน์ ขนาดกว้าง 10×10 เมตร จำนวน 1 หลัง
 25. มณฑป ประดิษฐานหลวงพ่อพุทธโคดม เป็นมณฑปคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 หลัง
 26. มณฑป ประดิษฐานพระพุทธรูปหินเขียวแกะสลัก ณ บริเวณสวนพุทธวาส จำนวน 1 หลัง
 27. มณฑป ประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรก ณ บริเวณสวนพุทธโคดม จำนวน 1 หลัง
 28. มณฑป ประดิษฐานพระพุทธรูปหินเขียวแกะสลักยืนประธานพร หน้าอุโบสถ จำนวน 1 หลัง
 29. ถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร สูง 6 เมตร จำนวน 10 ถัง
 30. ถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร สูง 6 เมตร จำนวน 10 ถัง