ประวัติ วัดเขาสุกิม

“เริ่มสร้างวัดเขาสุกิม”

ใน ปี พ.ศ. 2509  พันโทสนิท  พร้อมด้วย คุณนายประนอม  ghostwriter-agent บูรณะคุณและคุณรัตนา เอกครพานิช ได้มี
จิตศรัทธาบริจาคที่ดิน  จำนวน 6 ไร่ 50 ตารางวา  ถวายเพื่อสร้างวัด  ต่อจากนั้น ประชาชนชาวบ้านได้เข้ามา
สนับสนุน ส่งเสริมด้านต่าง ๆ เพิ่มมาก ขึ้น เป็นต้นว่า ได้ช่วยกันบริจาคทุนทรัพย์ในการสร้างกุฎิกรรมฐาน
ขนาดเล็กขึ้นจำนวนหลายหลัง เพื่อทดแทนกุฏิชั่วคราวที่ได้จัดสร้างไว้ในครั้งแรกที่ได้ ชำรุดทรุดโทรม
ลงไปและได้ทำการปลูกสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านอื่นๆ อีกหลายอย่างเพื่อถวายแก่พระภิกษุ สามเณร
และผู้ปฏิบัติธรรมในระยะเวลาต่อมา กุฏิกรรมฐานขนาดเล็กก็ได้พัฒนาขึ้นเป็นกุฏิกรรมฐานขนาดถาวร
ขนาดสองชั้นมีทางเดินจงกรมยาว 25 ก้าว ทั้งชั้นล่างและชั้นบน

ตลอดระยะเวลาที่ หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย ได้ก้าวขึ้นมาบนภูเขาสุกิมแห่งนี้นับเป็นระยะเวลาถึง 30 ปีเศษ
(พ.ศ.2507-2543)   หลวงปู่ท่านเป็นผู้บุกเบิก ริเริ่มและสร้างสรรค์ภูเขาซึ่งเ proofread online ป็นป่าดงดิบ  ให้เป็นวัดที่ร่มริ่น
เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสามเณร   และผู้ที่สนใจปฏิบัติกรรมฐาน   เป็นสถานที่ทัศนาการของ
ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในเวลา 30 ปีเศษ วัดเขาสุกิมได้พัฒนาขึ้นมาอย่างช้าๆ แต่ทุกสิ่ง
ทุกอย่างที่เกิดขึ้น ได้แก่ ศาสนสถาน ศาสนสมบัติ ศาสนวัตถุ เช่น เสนาสนะ กุฎิ อาคาร สิ่งของต่างๆ และ
วัตถุโบราณต่างๆ ที่มีอยู่ในวัดเขาสุกิมทั้งหมดนั้น เกิดขึ้นด้วยบุญญาบารมีของ หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย ทั้งสิ้น

กล่าวคือทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยพลังศรัทธาของประชา ชนที่มีความเคารพนับถือเลื่อมใส พิจารณาแล้วจึง
ได้เสียสละทุนทรัพย์จัดสร้างและบริจาคสิ่งของสนับสนุนเป็นประจำวันมิได้ขาด ทุกสิ่งทุกอย่างเกิด ขึ้น จากผู้
ที่มีศรัทธานำมาถวายทั้งสิ้น ปัจจุบันวัดเขาสุกิมมีเนื้อที่ในการขออนุญาตสร้างวัด จำนวน 6 ไร่ 50 ตารางวา
มีเนื้อที่เป็นของวัด 3,344 ไร่ ต่อมาได้ยกที่ให้ โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม 50 ไร่ และโรงพยาบาลวัดเขาสุกิม
14 ไร่  จึงเหลือเนื้อที่ของวัด  3,280 ไร ่ หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย  ได้เริ่มบุกเบิกจนเป็นที่รู้จักของผู้ปฏิบัติ
ธรรมและสาธุชนทั่วไปเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นสถานที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี

ในแต่ละวันที่วัดเขาสุกิมจะมีสาธุชนเดินทางไปกราบนมัสการ หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย เป็นประจำทุกวัน
มิได้ขาด  ทั้งประชาชนในท้องถิ่น  และต่างจังหวัด ตลอดจนทั้งชาวต่างประเทศ  บุคคลที่ไปนั้นไม่เฉพาะแต่
พุทธศาสนิกชนเท่านั้น ศาสนิกในศาสนา อื่นก็ได้ไปเยี่ยม นมัสการอยู่เป็นประจำ เช่น ศาสนาคริตส์ อิสลาม
ซิกส์ เป็นต้น

รูปถ่ายทางอากาศ วัดเขาสุกิม (คลิ๊กเพื่อขยาย)

รูปถ่ายทางอากาศ วัดเขาสุกิม (คลิ๊กเพื่อขยาย)

หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย ท่านได้จัดระบบการบริหารการปกครอง เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของกรม
การศาสนาและมหาเถรสมาคม คือท่านได้แต่งตั้งให้ลูกศิษย์ของท่านเป็นเจ้าอาวาส มีหน้าที่ในการบริการ
ปกครอง คอยสอดส่องดูแลและอบรม  สั่งสอนพระภิกษุสามเณร  และเป็นผู้ประสานงานกับทางราชการ
คณะสงฆ์ฝ่ายปกครอง โดยตัวของหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย เป็นประธานสงฆ์ของวัด

พระญาณวิลาส (บุญ สิริปญฺโญ)

วัดเขาสุกิมตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน มีเจ้าอาวาสมาแล้ว 3 รูป ลำดับได้ดังนี้

1. พระอธิการคำพันธ์ สิริปญฺโญ เป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508-2517(ค.ศ.1965-1974)
2. พระอธิการคำพันธ์ คมฺภีรญาโณ เป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517-2526(ค.ศ.1974-1983)
3. พระญาณวิลาส (บุญ สิริปญฺโญ) เป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526- ปัจจุบัน(ค.ศ. 1983-ปัจจุบัน)

*** ปัจจุบันวัดเขาสุกิมตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ***

วัดเขาสุกิม ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
โทร. 08-1861-8736   Fax. 0-3949-5242